چگونه فرایند تدریس را بهبود بخشیم؟

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مقدمه:

امروزه در کشور عزیز ما بر امر تدریس و شیوه های تدریس مؤثر کمتر توجه می شود و یکنواختی و استفاده ی بیش از حد از یک روش تدریس امر یادگیری را کند می کند. تدریس هم علم است و هم هنر و معلم باید از علم و هنر آن برخوردار باشد تدریس تنها رابطه ی معلم و شاگرد برای انتقال معلومات خود نیست. تدریس مفاهیم مختلفی در بر می گیرد همانند نگرش ها و گرایش ها و باورها و عادتها و شیوه های رفتاری و به طور کلی انواع تعبیراتی که می خواهیم در شاگردان ایجاد کنیم و هر کدام از زمینه های فوق مشخصات متفاوت دارند. تدریس باید فعالیتی منظم و مرتب و هدفدار باشد و از پیش طراحی شود و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری باشد و معلم و شاگرد بر هم تأثیر بگذارند. نکته ی مهم در فرایند تدریس این است که معلم مشخص کند چه باید یاد گرفته شود تا براساس آن محتوای آموزشی و فعالیت های متناسب با درس و فهم شاگردان فراهم گردد.

آنچه که باید در تدریس مورد توجه قرار گیرد چگونگی یک تعامل مؤثر بین معلم و شاگرد است این تعامل باید دارای جذابیت و هدف باشد و دانش آموزان بتوانند در آن تعامل نقش فعال ایفا کنند و بتوانند از این تعامل در محیط اجتماعی خود بهره ببرند این تعامل باید قدرت تفکر را در آنها بیدار کند. و دانستنی های آنها را سازمان دهی کند. در این تعامل باید به عوامل مؤثر یادگیری توجه شود دانش آموز باید آمادگی داشته باشد انگیزه و هدف داشته باشد و این انگیزه و هدف در او تقویت گردد. در این تعامل باید محیط یادگیری غنی باشد و روش های تعامل یکنواخت و خسته کننده نباشد. در این تعامل باید به کنش های تدریس توجه شود باید به محرک های یادگیری ، اطلاعات و نحوه ی پردازش آن توجه گردد. باید اطلاعات جدید و قدیم مکمل هم باشند و دانش آموز بتواند آنها را کاربردی کند یا به موارد دیگر انتقال دهد. تدریس خوب از طریق ارتباط خوب انجام می گیرد هر چه ارتباط گرم، هدفدارتر و علمی تر باشد نتیجه ی مؤثرتری نیز بر روند تدریس خواهد داشت در روند تدریس باید به برنامه های آموزشی توجه نمود و آنها را بررسی و آزمایش کرد باید تجربیات موفق را در این برنامه ها گنجاند و در تبیین برنامه نباید یک جانبه عمل نمود باید به همه نیازها توجه کرد. آموزش اثربخش نیاز به معلمان اثربخش دارد. دانش و مهارت های حرفه ای معلمان باید افزایش یابد و تعهد و انگیزش آنها در قبال تعلیم و تربیت باید تقویت گردد.

تعریف تدریس:

« تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد ، براساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگردان » (شعبانی ، 1384 ، صص 103-105)

ویژگی های خاص برای تدریس:

1- وجود تعامل با رابطه متقابل بین معلم و شاگرد  2- هدفدار بودن فعالیت معلم   3- فعالیتی آگاهانه   4- متناسب با وضع شناختی شاگردان  5- هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری است. (شعبانی، 1384، ص 104)

 

 

دانش آموزان چگونه یاد می گیرند:

برای درک موضوع یادگیری دانش آموزان باید بر موارد زیر توجه کرد که به شرح زیر می باشد (آقازاده ، 1384 ، صص 3-7):

الف) مشارکت فعال: « یادگیری در مدرسه مستلزم توجه ، مشاهده و یادسپاری ، فهمیدن ، تنظیم هدفها و مسئولیت پذیری دانش آموزان است چنین فعالیت شناختی به مشارکت یادگیرنده بستگی دارد.

ایجاد محیطی چالش برانگیز توسط معلم ، اجازه ندهید دانش آموزان صرفاً شنونده باشند ، برای دانش آموزان فرصت فعالیت های عملی نظیر: تجربه ، آزمایش ، مشاهده مهیا کنید ، آنها را برای شرکت در بحث ها ترغیب کنید ، به دانش آموزان فرصت دهید تا درباره ی آنچه می آموزند و شیوه ی آن تصمیم بگیرند. بنابراین یادگیری مستلزم مشارکت فعال و سازنده ی یادگیرنده است.

ب) مشارکت اجتماعی: یادگیری اساساً یک فعالیت اجتماعی است و مشارکت در محیط اجتماعی زیر بنای یادگیری می باشد. و دانش آموزان در محیط اجتماعی و تعامل با دیگران بهتر و بیشتر و جدی تر می آموزند. در کلاس درس: آنان می توانند دانش آموزان را وارد فعالیت گروهی کنند و خود بر امور نظارت بپردازند ، از طریق الگوسازی به دانش آموزان شیوه ی همکاری با یکدیگر را آموزش دهند و امکانات لازم را در اختیارشان قرار دهند ، پیوند مدرسه و اجتماع را تقویت کنند.

ج) فعالیت معنادار: افراد زمانی بهتر می آموزند که بتوانند در فعالیت هایی شرکت کنند که از نظر فرهنگی مناسبند و برای زندگی واقعی سودمند انگاشته می شوند. در کلاس درس: معلمان می توانند فعالیت های کلاسی را از طریق انجام آنها در بستری عینی معنادار سازند مثلاً : برای یاد دادن مهارت های ارتباطی آنها را وارد بحث کنند یا برای یاد دادن مهارت نگارش آنها را به تهیه روزنامه دیواری ترغیب کنند ، مدرسه می تواند با متخصصان محلی در ارتباط باشد و آنها را برای سخنرانی دعوت کند ، معلمان تفاوت فرهنگی را مدنظر قرار دهند.

د) خود نظم جویی و فکور بودن: خود نظم جویی یعنی توانایی فرد برای پایش یادگیری ، درک زمان وقوع خطا و آگاهی از شیوه ی رفع آن یعنی دانش آموز تفکر دارد و قادر به تمییز ظواهر از واقعیت ها می باشد. در کلاس درس: طراحی روش حل مسأله ، طراحی آزمایش و خواندن کتاب ، ارزشیابی سخنان خود و دیگران ، وارسی تفکرشان و پرسش و سؤال هایی از خود درباره ی درک و فهم شان ، بدست آوردن آگاهی واقعی از خود در مقام یادگیرنده ، آگاه شدن از راهبردهای اثرگذارتر برای کاربرد و زمان استفاده از آن.

و) انتقال یادگیری: دانش آموزان نمی توانند آنچه آموخته اند با محیط تطبیق دهند. در کلاس درس: باید دانش آموزان به درک و فهم کافی از درس برسند ، بازگو کردن روند استفاده موضوع در زندگی و طبیعت ، ربط دادن موضوعات متفاوت آموزش و درک و فهم به جای حفظ و یادسپاری ».

س) سازمان دهی مجدد پیش دانسته ها: پیش دانسته ها سبب می شود که گاهی ما درک درستی از موضوع مورد مطالعه نداشته باشیم. مثلاً: زمین را صاف می بینیم و آن را مسطح می پنداریم. در کلاس درس: معلم سؤالاتی بپرسد تا از درک آنها آگاهی یابد، ایده های نادرست را به تدریج برطرف و ایده های درست را تقویت کند و این کار را به صورت عینی نشان دهد.

 

نقش عوامل موثر بر یادگیری در روند تدریس:

آمادگی: در شروع و حین تدریس باید به همه ی جنبه های آمادگی شاگردان توجه کرد.

انگیزه و هدف: هدف افراد و میزان رغبت و علاقه آنها به روند یادگیری باعث بهبود روش تدریس می شود و در جریان تدریس عواملی ایجاد می کند تا میزان رغبت افزایش یابد.

تجربه های گذشته: دانستن میزان معلومات افراد سبب کامل شدن روند تدریس و جلوگیری از خستگی و عدم درک مفاهیم میگردد.

موقعیت یادگیری: هر چه امکانات و تجهیزات کامل تر یادگیری بهتر

روش تدریس معلم: روش تدریس باید خلاقانه باشد و متناسب با نیاز دانش آموزان باشد.

توجه به کل به جای جزء: معلم باید در حد امکان ابتدا مطالب درسی را به صورت کلی مطرح کند و ارتباط افراد را با کل مشخص کند و پس از آن به بررسی اجزاء بپردازد.

تمرین و تکرار: معلم باید در روند تدریس طوری عمل کند تا مطالب خوانده شده بیشتر تکرار و تمرین شوند. (مجله آزمون ، 138-6 ، ص 21 و شعبان ، 1384 ، صص 21-19)

اعمالی که در تدریس باید مورد توجه قرار گیرند (کنش های تدریس):

1- انگیزش: یکی از نکات بسیار مهم در جریان یادگیری ، وجود محرک برای یادگیری است.            2- اطلاعات: یکی از هدف های تدریس وا داشتن شاگردان به کسب اطلاعات است. 3- به جریان انداختن اطلاعات (پردازش داده ها): به منظور اطمینان یافتن از اینکه فراگیر در قسمت های مختلف، اطلاعات لازم را درک کرده است باید اطلاعات پردازش شود این پردازش در سه مرحله انجام میشود، روشن سازی اطلاعات تقسیم اطلاعات و مقایسه اطلاعات 4- ذخیره سازی و اصلاح مجدد: ترکیب اطلاعات جدید و قبلی 5- انتقال اطلاعات: ربط بر مسائل جدید 6- کنترل و هدایت: هدایت عملکرد شاگردان (شعبانی ، 1384 ، صص 113-112)

شاخص های تدریس موثر:

عوامل (نشانه های) موجود در تدریس موثر از نظر ریان: « او و همکارانش مطالعات خود را بر سه دسته تقسیم کرده اند: 1- ارتباط گرم و صمیمی همراه با درک و فهم در مقابل ارتباط سرد و بی توجهی و بدفهمی 2- فعالیت های سازمان دهی شده با برنامه در مقابل بی برنامگی 3- برانگیختن (فعالیت برانگیزنده) و فعالیت تخیلی در مقابل افسردگی و عادی بودن. عوامل مربوط به نظرات فلاندر: او در روند تدریس دو سبک متفاوت را بازگو نمود:

1- سبک مستقیم (روش متکی بر سخنرانی و انتقاد کردن ، توجه کردن) 2- سبک غیر مستقیم (روش رسیدن سوالات پذیرفتن احساسات شاگردان ، تمجید و تشویق) و نشان داد روش غیر مستقیم تاثیر خوبی از روش مستقیم دارد. او معتقد بود که باید از هر دو روش استفاده شود. جنبه های تدریس از نظر روز شین و فورست: این دو محقق علاوه بر خصیصه مستقیم و غیر مستقیم تدریس پیرامون خصوصیات معلمان در جریان تدریس نیز مطالعاتی انجام دادند و پنج خصیصه مهم معلمان که با موفقیت دانش آموزان رابطه تنگاتنگی دارد را چنین برشماردند 1- با حرارت و صمیمی بودن 2- هدایت کار شاگردان 3- وضوح و روشنی بیان و انجام عمل 4- تنوع در تدریس 5- فرصتهایی برای یادگیری شاگردان (سجادی ، 1373 ، صص 90-80)

روش تدریس زمانی موثر تلقی می شود که فرد را به تفکر خلاق و انتقادی بر انگیزد به طوری که از این رفتار لذت ببرد و آن را لازمه ی زندگی بداند. و کلاً شاخص های تدریس موثر به صورت زیر است: 1- تأکید بیشتر و مداوم بر تفکر منطقی 2- تأکید بیشتر و مداوم روی ضرورت تحقیق و کشف مسائل یا اموری که مستلزم تحقیق اند 3- راهنمایی دانش آموزان برای چگونگی تحقیق موثر 4- تاکید بر روی تسلط و مهارت مطلوب در آموختن 5- هدایت محصلان بر چگونگی منبع یابی و استفاده موثر از منابع 6- تمرین (شعاری نژاد ، 1380 ، صص 481 تا 482).

در تدریس موثر شاخص های زیر را باید در نظر داشت: 1- نظریه و فعالیت شخصی معلم و محصل را با هم به کار گیرد. 2- قانون های یادگیری را به کار برد. 3- بر دانش آموزان کمک کنیم هدفمند بیاموزد. 4- از معلومات یا تجربه های دانش آموزان آغاز کند نه مجهولات 5- تفاوت های فردی را رعایت کند. 6- قدرت های تفکر و استدلال را بر انگیزد. 7- شاخص ها متناسب با پیشرفت های هر محصل در مهارت ها و توانمندی ها و عادت ها ، معلومات ، افکار باشد. 8- دانش آموز را به فعالیت ها و تجربه های شخصی متعدد و متنوع وادار کند و موجب آمادگی همه جانبه آنان شود. 9- فعالیت هایی را در بردارد که مستلزم مقایسه و تشخیص و تحلیل و ترکیب اند. 10- فرصت پرسش و پاسخ برای دانش آموزان ایجاد می کند. 11- همه تدابیر و شیوه ها و فعالیت های آموزشی مکمل یکدیگرند. (شعاری نژاد ، 1380 ، صص 466-463 و ایران اجتماعی ، 1388 ، ص 19)

ارتباط و تدریس موثر: سه جنبه کلیدی ارتباط عبارتند از: مهارت های گفتاری ، مهارت های شنیداری و ارتباط غیر کلامی

آنچه که در مهارت های گفتاری باید بدان بیشتر توجه کنیم انتقال واضح و شفاف اطلاعات است. بعضی از راهبردهای خوب برای گفتگوی واضح در کلاس عبارتند از: 1- استفاده صحیح از کلمات کلیدی و تأکید بر آن و بیان مجدد و بررسی درک مطلب دانش آموزان 2- استفاده صحیح از قواعد دستوری زبان 3- صحبت کردن با سرعت مناسب 4- صریح و روشن بودن در ارتباط 5- استفاده از برنامه ریزی خوب و مهارت های تفکر منطقی

مهارت های شنیداری: برای بهبود مهارت های شنیداری 1- به کسی که صحبت می کند توجه کاملی داشته باشید و 2- تعبیر کنیم. 3- به صورت شایسته باز خود ارائه دهیم. (بیابانگرد ، 1384 ، صص 464-457)

موانع ارتباط زیر شامل: 1- بحث شفایی: سخنرانی زیاد بدون تنوع 2- جالب نبودن پیام: پیام ها باید براساس زمینه علمی و علایق ، انگیزه ها و در یک کلام باید براساس نیاز یادگیرنده باشد. 3- انتقال منفی: انتقال اشتباه و نادرست مطلب 4- رویایی شدن یا در خود فرو رفتن 5- عوامل فیزیکی نامناسب (شعبانی ، 1384 ، صص 97-94 و حنیفر ، 1384 ، صص 39-35)

در حد جزئی موانع ارتباط را می توان اینگونه بازگو کرد: 1- تسلط اندک طرفین بر موضوع مورد بحث 2- قدرت اندک در پردازش اطلاعات 3- ناتوانی افراد در بحث های کلامی یا قدرت نگارش مطلب  4- حجب و حیا 5- ترس ضمنی هر یک از طرفین 6- احتیاط در قبال بروز تعارض و تضاد 7- مشکلات سنگین بودن مطلب

چه باید کرد: 1- از انتظارات شاگردان از هم و انتظاراتشان از خود آگاه شویم 2- از کلید مجاری ارتباطی برای برقراری روابط دوستانه با کلاس استفاده کنیم. 3- همدلی از اساسی ترین ارکان ارتباطات 4- از تهیه و پاداش و تخصص و دانش استفاده کنیم  5- احساس وفاداری و اعتماد متقابل ایجاد کنیم  6- هیچوقت عزت نفس خود و شاگردان را فدای ارتباطات نکنیم. 7- توجه داشته باشید که سن و جنس، علایق، تبار اجتماعی ، ویژگی های شخصی شاگردان و امثال آن در ارتباط موثر است. (سرمند، 1379، صص 142-146)

پیشنهاداتی در حیث مدیریت موثر کلاس: مدیریت موثر کلاس ، فرصت تدریس موثر و یادگیری را به حداکثر می رساند

1- کلاس را علاقمند و دلبسته سازید 2- عادلانه رفتار کنید 3- شوخ طبع و بذله گو باشید 4- از تهدید غیر ضروری اجتناب کنید 5- از خشم و عصبانیت افراطی اجتناب کنید 6- از صمیمیت بیش از حد اجتناب کنید 7- به شاگردان فرصت هایی برای قبول مسئولیت بدهید 8- توجه خود را با یاد گرفتن نام دانش آموز نشان دهید. 9- از تحقیر دانش آموزان اجتناب کنید. 10- آگاه و هوشیار باشید 11- از کلام مثبت و مناسب استفاده کنید. 12- سازمان دهی و نظم و ترتیب داشته باشید. (اصغری پور، 1387، صص 139-141)

1- چند قانون شفاف برای کلاس وضع کنید. 2- هر رفتار خوب را بلافاصله با یک واکنش مثبت پاسخ دهید. 3- از دانش آموزان انتظارات غیر منطقی نداشته باشید- البته آنها را خیلی هم دست کم نگیرید. 4- برای دانش آموزان تکلیف سرگرم کننده ای در نظر بگیرد. (خاکسار ، 1380 ، صص 28-30)

تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرایند تدریس: ساخت نظام آموزشی هر جامعه اعم از نگرش ها ، باورها ، برنامه ها و آیین ها می تواند روش تدریس معلم را تحت تاثیر قرار دهد. برنامه ها و ساخت نظام آموزشی باید متکی بر رشد همه جانبه ی شاگرد باشد و دارای ویژگی هایی از این قبیل هستند: 1-هدف آموزش و پرورش رفع نیازهای آنی و آتی شاگردان و جامعه است. 2- برنامه بر حسب مقتضیات منطقه و نوع مدرسه و توانایی شاگردان تنظیم می شود. 3- محتوای برنامه بر فعالیت های فردی و گروهی شاگردان بستگی دارد و معلم همواره نقش راهنما را بر عهده دارد. 4- یادگیری مواد درسی پیوسته و همراه با حل مسأله است. 5- معلمان در اجرای برنامه و انتخاب مواد درسی آزادی عمل و اختیارات بیشتری دارند 6- نتیجه ی فعالیت آموزشی ، به صورت ارضای حس نیاز به یادگیری و کمک به رشد متعادل شخصیت شاگردان ، مورد بررسی قرار می گیرد. 7- تنظیم و پیشرفت برنامه های آموزشی امری مداوم و پیگیر است. (شعبانی ، 1384 ، صص 126-127)

آموزش اثربخش و معلمان اثربخش: آموزش اثربخش به خاطر پیچیدگی آموزش و تفاوت های فردی دانش آموزان مناسب همه نیست. معلمان باید بر انواع دیدگاه ها و راهبردها تسلط داشته و در استفاده از آنها، انعطاف پذیر باشند این موضوع مستلزم دو کلمه کلیدی است: 1- دانش و مهارت حرفه ای 2- تعهد و انگیزش (بیابانگرد ، 1384 ، ص 9)

دانش و مهارت های حرفه ای: معلمان اثربخش بر موضوع اصلی و مهارت های آموزشی تسلط خوبی دارند. آنها دارای راهبردهای آموزشی و روش های تدوین هدف ، برنامه های آموزشی و مدیریت کلاس درس بسیار خوبی هستند و این مهارت ها باید در پنج بخش مورد توجه قرار گیرد: 1- مهارت های برنامه ریزی آموزشی و تدوین هدف: معلمان اثربخش خواه سازنده گرا ، خواه سنت مدار بدون برنامه و آمادگی وارد کلاس نمی شوند آنان اهداف جزئی و اهداف کلی را برای آموزشی دارند و ملاک های مشخصی برای موفقیت دارند و برای برنامه ریزی آموزشی وقت صرف می کنند. آنها به نحوه ی ارائه و سازمان دهی آن نیز توجه می کنند. 2- مهارت های مدیریت کلاس درس: کلاس را به عنوان یک کل منسجم که با همدیگر کار می کنند اداره می نمایند. محیطی یادگیری را اثربخش می کنند، و راهبردهایی جهت برقراری قواعد و روش ها ، سازمان دهی گروه ها ، رسیدگی به بی نظمی ها و نظارت بر فعالیت ها ایجاد می کنند. 3- مهارت های انگیزشی: برای خود انگیخته شدن دانش آموزان در یادگیری راهبردهای خوبی دارند. آنها بر دانش آموزان فرصت می دهند در مورد برنامه های خود و طرح های متفکرانه اندیشه کنند. 4- مهارت های ارتباطی: مهارت های صحبت کردن ، گوش دادن ، غلبه بر موانع ارتباط کلامی ، آگاهی از ارتباطات غیر کلامی دانش آموزان و حل سازنده ی تعارض ها نیز برای آموزش اثربخش ضروری است. 5- مهارت های فناورانه: معلمان اثربخش مهارت های فناورانه ی خود را در زمینه های: استفاده از رایانه و علم مدرن گسترش می دهند. (سرمد ، 1379 ، صص 115-117 و بیابانگرد ، 1384 ، صص 9-15 رؤوف ، 1383 ، صص 180)

مهمترین مشکل تدریس: 1- توجه نکردن: توجه نکردن علل های مختلفی دارد مثل: 1- نبودن علاقه و انگیزه کافی: معمولاً اشخاص به چیزی که بیشتر علاقه دارند بیشتر توجه می کنند. 2- جالب نبودن محرک: بسیاری از مواقع مطلب طوری مطرح می شود که توجه را جلب نمی کند. با اینکه دانش آموزان برای یادگیری آماده اند به سرعت خسته و بی علاقه می شوند. 3- وجود موانع و عوامل بازدارنده ی توجه مثل عوامل بیرونی (صدا ، ...) و عوامل درونی ، نگرانی ، ترس ، تخیلات (شهرآرای، 1372 ، ص 24 تا 25) برای جلب توجه دانش آموزان باید به سه نکته توجه کنیم: 1- انتخابی بودن توجه: افراد آنچه را که می خواهند مورد توجه قرار می دهند. 2- توجه به تفاوت های فردی و وسعت زمانی توجه و حجم مواد آموختنی 3- توجه به رابطه بین وسعت زمان توجه و نوع درس یا فعالیت. (همان منبع، 1372 ، صص 28-26)

نتیجه گیری:

در روند تدریس باید به چند مقوله توجه نمود: اول بر یادگیری و راه ها و روش هایی که یادگیری را موثرتر و آسان تر می کند و دوم بر کنش های تدریس توجه کرد و برای آنها برنامه ریزی کرد. در این برنامه ها را آزمایش کرد سوم شاخص های تدریس موثر را باید رعایت نمود و چهارم داشتن یک ارتباط خوب و موثر بسیار مفید خواهد بود و پنجم باید به برنامه های آموزشی و ساخت نظام آموزشی توجه نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ:

1-  آقازاده ، محرم (1384) ، روش های نوین تدریس ، تهران ، انتشارات آییژ

2-  اصغر پور ، حمید (1387) ، کلیات راهنمایی و مشاوره ، انتشارات تمرین

3-  براون ، جورج ، تدریس خرد ، چاپ پنجم ، مترجم: علی رؤوف (1383) تهران ، انتشارات مدرسه

4-  بیابانگرد ، اسماعیل (1384) ، روان شناسی پرورشی ، تهران ، انتشارات ویرایش

5-  سیف ، علی اکبر (1382) ، روان شناسی پرورشی ، تهران ، انتشارات آگاه

6-  شعاری نژاد ، علی اکبر (1380) ، نگاهی نو بر روان شناسی آموختن یا روان شناسی تغییر رفتار، انتشارات چاپخش

 

تهیه و تنظیم: حوزه ی معاونت آموزشی- کارشناسی  گروههاي آموزشي- اسفند 89

 

+ نوشته شده توسط محمدزاده مقدم در شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 11:8 |